【NPM紋髮專家】-- 讓你擁有自信髮際線

你知道什麼是NPM

問 :咩係NPM?

答:簡單黎講,NPM全名New Permanent Makeup,呢個品牌黎自以色列,係 世界紋髮第一品牌 。Za老師會使用純植物色乳及專利ROLLER針頭,利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,留色平均,立體自然。療程只需1個鐘,上色嘅地方自然得好似自身嘅毛囊

問 :呢個技術同其他有咩唔同啊?

答:我地嘅NPM紋髮技術係同外界嘅手工刀片及單針紋髮係唔同嘅,ROLLER專利設計,採用特別設計嘅色素同埋應用方法,可以締造像真度最高嘅模擬髮效果,係目前世界公認同類產品中最先進嘅療程

問 :咁Za老師呢?佢係咩人黎啊?

答:Za老師 有多年經驗,佢除左係NPM亞洲區紋髮導師,仲有好多Makeup類型嘅導師證及資格證,包括化妝,皮膚美容,織髮等等。如果有任何關於紋髮外嘅問題,都可以問我地Za老師啊。老師會細心照顧每一個客人,而且價錢公開公正,你大可以放心

broken image

#NPM紋髮 獎項:

🏆香港最有價值企業大獎🏆

🏆最傑出紋髮導師-ZA老師🏆

🏆香港最優秀服務大獎🏆

🏆ZA老師授勳榮譽準院士ASERA®🏆

🏆卓越創新企業大獎--最傑出優質紋髮教育及服務專家🏆

🏆亞洲區最有價值品牌大獎🏆

🏆大灣區最優秀企業大獎🏆

NPM紋髮專家-ZA老師紋髮訪問報導